Statut

Uchwała Nr XLIX/1379/2013
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej,
przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1 

Zmienia się statut Domu Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik do uchwały Nr XLIX/1379/2013
Rady m.st. Warszawy
z dnia 17 stycznia 2013 r.

STATUT

 

Domu Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej

w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 34

 

§ 1

Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 34, zwany dalej "Domem" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720);
 3. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;
 4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr97, poz. 674 z późn. zm.);
 5. niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.
 3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
 4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka Nr 1– "Nasz Dom".

 

§ 3

 1. Dom zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne.
 2. Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

 

§ 4

W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5

 1. Domem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 6

Do zakresu działania Dyrektora Domu należy w szczególności:

 1. zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Domu oraz kierowanie działalnością Domu,
 2. wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w stosunku do zatrudnionych w Domu pracowników,
 3. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w planie finansowym Domu,
 4. reprezentowanie Domu na zewnątrz.

 

§ 7

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.

§ 8

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

§ 9

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu oraz typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa Regulamin Organizacyjny.

§ 10

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 11

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm