Rekrutacja

Dom Dziecka Nr 1 Nasz Dom ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Płac i Kadr.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (zastępstwo na czas określony).


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- miesięczne sporządzanie list wynagrodzeń,
- miesięczne sporządzanie raportów do ZUS,
- bieżące sprawozdania i informacje  przychodząc z jednostek  nadzorujących ( GUS ),
- kontrola podatku od osób fizycznych, ZUS-u, i list płac,
- bieżący kontakt z US i ZUS
- prowadzenie teczek akt osobowych (wydawanie zaświadczeń, umowy o prace, RP-7 itp.)

 WYMAGANIA KONIECZNE:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie,
- 5- letni staż pracy  budżecie
- dobra znajomość kodeksu pracy
- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA POŻĄDANE:
- doświadczenie  pracy w budżecie,
- dobra znajomość przepisów w zakresie, ZUS-u i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel ), programu PROSOFT, VULCAN I  PŁATNIKA,
- odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, komunikatywność, obiektywizm i bezstronność, zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wykształcenia,
- kopie świadectw pracy dokumentujący wymagany staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
- zaświadczenie o niekaralności z KRK,
- podpisana klauzula o treści :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych , zgodnie z ustawą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 5 czerwca 2017r.

na adres:

Dom Dziecka Nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
adres e-mail: sekretariat@domdziecka1.pl
do dnia 5 czerwca 2017 roku godz.15
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm