Regulamin

REGULAMIN

DOMU DZIECKA NR 1 Nasz Dom
im. Maryny Falskiej w Warszawie

I. Wprowadzenie

Patrząc z perspektywy ponad 90 lat istnienia „Naszego Domu”, dorobek opiekuńczo-wychowawczy domu związany jest z ciągłością zmian, z przeobrażeniami systemowymi, które podporządkowane były zmianom historyczno-społeczno-oświatowym w Polsce. Nasz Dom jest jednym z niewielu domów dziecka o nieprzerwanej działalności na rzecz dziecka i rodziny. Wielkość tego miejsca to tradycja, historia i dziedzictwo ciągłego poszukiwania rozwiązań, nieustannej pracy po to, aby dziecku zapewnić bezpieczeństwo, wiarę we własne siły i zaufanie do ludzi. Rozwiązania, które proponujemy w placówce wielofunkcyjnej przyjmując na siebie trudne, odpowiedzialne zadania pomocy dziecku krzywdzonemu pokazują, że każda zmiana niesie za sobą poprawę warunków życia i rozwoju oraz nadaje placówce niepowtarzalną indywidualność.

Pragniemy, aby „Nasz Dom” zachował swoją indywidualność i dalej służył dziecku i rodzinie.

„Nasz Dom” powstał w 1919r. z inicjatywy Maryny Falskiej i Janusza Korczaka w Pruszkowie, nowy budynek w Warszawie na Bielanach w 1928r. ze środków finansowych Towarzystwa Nasz Dom.

„Nasz Dom” na Bielanach identyfikowany jest nie tylko przez mieszkańców Warszawy, ale także poprzez propagowanie idei korczakowskich w kraju i na świecie.

Ideą zmian jest udzielanie jak najlepszej opieki, pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji występującego kryzysu oraz dążenia do najszybszego powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia wychowawczego środowiska zastępczego. Rozszerzyliśmy zadania placówki o pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych przeżyciach traumatycznych związanych z przemocą. Jednocześnie nie zapominamy o dorobku historycznym domu, o jego przeszłości. Założenia wychowawcze Maryny Falskiej i Janusza Korczaka są dla nas ogromną inspiracją zapewniającą bezpieczny świat dziecka oraz namiastkę szczęśliwego dzieciństwa.

II. Misja

Zasadnicza myśl i drogi wychowawcze

Traktować dzieci jako istoty świadome swych potrzeb. Zdolne do rozumienia konieczności ograniczeń. Zdolne do opanowań wewnętrznych, samo zmagań się i wytrwałych wysiłków w dążeniu do wyzbycia się złych przyzwyczajeń i skłonności.

Szukać drogi pośredniej- między przymusem, a samowolą, a więc: porozumienie, układ, umowa- jako kamień węgielny stopniowo kształtującej się organizacji.

Przymus zastąpić przez dobrowolne i świadome przystosowanie się jednostki do form życia zbiorowego. Nie słowo, nie morał: konstrukcja i atmosfera internatu taka, żeby dzieci ceniły pobyt w nim, żeby zależało im samym na wydobyciu z siebie jak największego wysiłku, by się opanować i przezwyciężyć, dostroić i zastosować do wymagań i potrzeb środowiska.

Poszukiwać form łatwych, zrozumiałych dla nich.
Posuwać się na przód ostrożnie – stopniowo – nie kwapiąc się o rychłe osiągnięcie rezultatu. Zawsze przed oczyma mając ideę przewodnią: usamodzielnienie dziecka, otwieranie coraz nowych możliwości wypowiedzenia się inicjatywie jego.

Czujna obserwacja kliniczna najdrobniejszych nawet zjawisk na płaszczyźnie dnia codziennego.
Strzec złudzeń, że już się wie coś na pewno i, że się już poznało dziecko.

M. Rogowska – Falska

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom w Warszawie określa organizację i zasady funkcjonowania placówki wielofunkcyjnej.

§ 2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. domu/placówce - należy przez to rozumieć Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" w Warszawie,
 2. mieszkaniu filialnym – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny wchodzący w strukturę placówki przeznaczony dla grupy wychowanków; forma opieki instytucjonalnej zbliżona do rodzinnej,
 3. pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika samorządowego – osobę zatrudnioną w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu,
 5. koordynatorze - należy przez to rozumieć osobe sprawującą w mieszkaniu filialnym funkcję lidera,
 6. grupie mieszkaniowej - należy rozumieć grupę wychowanków mieszkających w środowisku lokalnym pod opieką wychowawców,
 7. OPS - należy przez to rozumieć ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka przebywającego w placówce,
 8. asystencie rodzinnym - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą pracę z rodziną, będącą pracownikiem podmiotu, któremu gmina zleciła realizację zadań pracy z rodziną,
 9. sądzie - należy przez to rozumieć Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce,
 10. Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie – należy przez to rozumieć organizatora pieczy zastępczej,
 11. PCPR - należy przez to rozumieć powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka przed umieszczeniem w placówce,
 12. ustawie o pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć Ustawę o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póżn.zm. ),
 13. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z 22.12.2011r. (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).
 14. ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
 15. ustawie o rachunkowości - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 listopada 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
 16. ustawie o zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
 17. wychowanku/dziecku - należy przez to rozumieć małoletnich pozbawionych opieki rodziców, objętych opieką całodobową placówki,

§ 3

Dom działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz 135 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z 22.12.2011r. (Dz. U. Nr 292 poz. 1720),
 3. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych,
 4. 4) Statutu Domu – Uchwała z dnia 8 lutego 2013r. Rady m. st. Warszawy (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 1498 z dnia 08.02.2013r., Uchwała Nr XLIX/1379/2013)
 5. niniejszego regulaminu.


§ 4

 1. Siedzibą i obszarem działania Domu Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" jest m. st. Warszawa,

 2. Dom jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 3. 3. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. 4. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 5. Placówka dysponuje 2 mieszkaniami chronionymi przy ul. Baonu Zośka i ul. Olkuskiej.
 6. Dom jest jednostką organizacyjną budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej.
 7. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
 8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 5

Niniejszy regulamin określa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania placówki.

 

§ 6

1. Limit miejsc w Domu jest ustalany przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w drodze Zarządzenia.

§ 7

 1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla dzieci powyżej 7 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w tym zgodnie z zasadą nie rozdzielania rodzeństw mogą być przyjmowane do placówki dzieci młodsze.
 3. Dom może łączyć zadania placówki typu interwencyjnego w zakresie przyjmowania dzieci.
 4. Dom wykonuje zadania w odniesieniu do dzieci w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. po przeżyciach związanych z przemocą.
 5. Dom wykonuje zadania w odniesieniu do dzieci w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. po przeżyciach związanych z przemocą.
 6. Dziecko może przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

 

§ 8

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Domu jest skierowanie wydawane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Do Domu przyjmuje się dziecko na podstawie orzeczenia Sądu, doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców dziecka, osoby trzeciej.

§ 9

Placówka realizuje następujące cele i zadania:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie,
 2. realizuje przygotowane we współpracy z asystentem rodziny plany pracy z dzieckiem,
 3. zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne,
 4. stwarza możliwości wzrastania w mniejszej społeczności i rodzinnych klimatach poprzez organizację grup mieszkaniowych.
 5. udzielenie wsparcia, specjalistycznej pomocy, opieki i wychowania dzieciom ofiarom przemocy,
 6. przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez realizację programu Kameralnej Grupy Usamodzielnienia,
 7. pracuje z rodziną dziecka mając na celu podtrzymanie więzi między rodzicami, a dzieckiem,
 8. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 9. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 10. zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

§ 10

Placówka zapewnia:

1)       Wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

2)       Dostęp do opieki zdrowotnej,

3)       Zaopatrzenia w produkty lecznicze,

4)       Zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5)       Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka.

6)       Wyposażenie w;

 1. odzież, obuwie, bieliznę inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 2. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
 3. środki higieny osobistej,

7)       Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

8)       Kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

9)       Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

10)   Dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się;

 1. w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą,
 2. w systemie nauczania indywidualnego.

11)   Pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych  oraz w miarę potrzeby przez  udział w zajęciach wyrównawczych.

12)   Uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.

13)   Opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza.

14)   Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą.

§ 11

Placówka stwarza wychowankom warunki do:

1)       fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
2)       poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
3)       zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
4)       dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki opiekuńczo-wychowawczej, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tej placówce,
5)       uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
6)       poszanowania potrzeb religijnych dziecka,
7)       zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną,
8)       uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
9)       uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
10)   uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
11)   kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
12)   przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
13)   wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci. 

§ 12 

 1. W celu poszanowania i podtrzymywania związków emocjonalnych wychowanków z rodziną i innymi osobami, jeśli sąd rodzinny nie postanowi inaczej, placówka:

1)       zwalnia do domu rodzinnego wychowanka w dniach wolnych od nauki szkolnej,

2)       współdziała z rodzinami, a zwłaszcza służy im pomocą we właściwym rozumieniu potrzeb i zachowań ich dzieci oraz uświadamia znaczenie utrzymania z nimi regularnych kontaktów i więzi uczuciowych,

3)       włącza rodziców - jeśli to możliwe i celowe w sprawy utrzymania kontaktów ze szkołą, lekarzami oraz powierza wykonania prac na rzecz ich dzieci, grupy, całej placówki,

4)       uzgadnia z rodzicami albo opiekunami prawnymi ważniejsze sprawy dotyczące wychowanka, a zwłaszcza:

a)    otrzymanie sakramentów świętych,
b)   wyrażanie zgody na leczenie specjalistyczne,
c)    wyrażanie zgody na ewentualne wyjazdy za granicę,
d)   kierunek kształcenia po ukończeniu gimnazjum.

 1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji na temat dziecka.
 2. Kontakty dziecka z rodzicami odbywają się w wyznaczonych do tego miejscach dających poczucie intymności i możliwość pomocy ze strony pracowników placówki. 

§ 13 

 1. Powrót dziecka do rodziny następuje:

1)       na podstawie wniosku zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku,

2)       w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 14

W realizacji zadań Dom współdziała z następującymi jednostkami:

1)       Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
2)       PCPR i OPS właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
3)       ośrodkami adopcyjnymi,
4)       szkołami, do których uczęszczają oraz szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
5)       sądami oraz kuratorami sądowymi,
6)       organizacjami pozarządowymi,
7)       innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi zajmującymi się statutowo problematyką rodziny i dziecka. 

§15

 1. Działalność Domu może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:

1)       rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem,

2)       wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

 1. Wolontariuszem w placówce może być osoba, która spełnia wymogi określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
 2. Dyrektor zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa jego zadania, prawa i obowiązki.

 

ROZDZIAŁ II

Wewnętrzna struktura organizacyjna 

§ 16

 1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy oraz Głównego Księgowego.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
   

§ 17 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)       tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz uchwał Rady m.st. Warszawy i Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy,
2)       organizacja pracy Domu, w tym powołanie koordynatorów poszczególnych form opieki.
3)       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu oraz kierowanie działalnością Domu.
4)       wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Domu pracowników,
5)       dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom dokształcanie się,
6)       dysponowanie środkami finansowymi, otrzymanymi w ramach planu finansowego oraz pozyskanymi ze źródeł pozabudżetowych,
7)       planowanie wydatków oraz ich realizacja zgodnie z planem finansowym Domu,
8)       nadzór nad przestrzeganiem w placówce przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz BHP,
9)       powierzanie w uzasadnionych przypadkach pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nieobjętych zakresem czynności
10)   reprezentowanie Domu na zewnątrz, współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,  oraz nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z instytucjami i organizacjami w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności realizowanych działań,
11)   współpraca w ramach nadzorowanej działalności z zewnętrznymi organami kontroli i nadzoru.

§ 18

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1)       zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności, we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu,
2)       zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora,
3)       inicjowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania Domu, w tym usprawnienie obsługi administracyjnej,
4)       planowanie i organizowanie pracy podległych komórek a także nadzór nad realizacją wykonywanych zadań,
5)       bezpośredni nadzór nad organizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Domu,
6)       udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań,
7)       zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w Domu,
8)       nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych oraz dyscypliny pracy. 

§ 19 

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)       realizacja obowiązków i uprawnień określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości,
2)       monitorowanie realizacji planu finansowego Domu,
3)       nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)       nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)       koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników działu finansowo-księgowego,
6)       nadzór nad terminowym i rzetelnym wykonywaniem realizowanych zadań. 

§ 20

Do zadań koordynatorów form opieki należy w szczególności:

1)       koordynowanie i nadzorowanie pracy danej formy opieki,
2)       podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji zgodnie z zakresem działania formy organizacyjnej,
3)       zapoznawanie pracowników z zadaniami formy organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi formami organizacyjnymi oraz ustaleniami kierownictwa, a także przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń,
4)       dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej formy organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach,
5)       udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji powierzonych zadań, 

§ 21

Każdy pracownik placówki jest zobowiązany w szczególności do:

1)       przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w Domu, ustalonego w nim porządku, harmonogramu i czasu pracy oraz wykorzystywania go na realizację przydzielonych mu zadań w sposób najbardziej efektywny,
2)       ochrony danych osobowych,
3)       przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
4)       kierowania się przy realizacji zadań dobrem dziecka, jego interesem oraz prawami,
5)       dbania o dobre imię Domu,
6)       chronienia majątku Domu,
7)       przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
8)       stałego doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9)       współpracy z innymi pracownikami placówki,
10)    prowadzenia właściwej dokumentacji realizowanych zadań,
11)   sporządzania sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań. 

§ 22

 1. Kwalifikacje pracowników Domu są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Szczegółowe zadania każdego pracownika określone są w jego zakresie obowiązków.

 

§ 23

W Domu tworzy się następujące wewnętrzne formy organizacyjne:

1)      Dział Opiekuńczo-Wychowawczy, w tym;

a)      mieszkanie filialne przy ul. Wrzeciono dla 12 dzieci o nazwie własnej Kameralna Grupa Usamodzielnienia,
b)      mieszkanie filialne przy ul. Mickiewicza  dla 9 dzieci o nazwie własnej Pszczółki,
c)      mieszkanie filialne przy ul. Lipskiej dla 8 dzieci o nazwie własnej Słoneczna Ekipa,
d)     mieszkanie filialne przy ul. Racławickiej dla 8 dzieci o nazwie własnej Domino,
e)      mieszkanie filialne przy ul. Mickiewicza dla 8 dzieci o nazwie własnej Kwadrat.

2)      Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci w Kryzysowych Sytuacjach Rodzinnych w budynku przy Al. Zjednoczenia 34 dla 30 dzieci ( w trzech grupach wychowawczych).,

3)      Dział Finansowo-Księgowy,

4)      Dział Administracyjno-Obsługowy. 

§ 24 

 1. Dział Opiekuńczo–Wychowawczy stanowią wychowawcy oraz pracownicy, którzy wspierają ich pracę w celu zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i wychowania tj.  pedagog, psycholog, pracownik socjalny, specjaliści.
 2. Zadania pracowników działu opiekuńczo-wychowawczego zawarte są w zakresach obowiązków.

 

§ 25

 1. W Domu działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.
 2. W skład Zespołu wchodzą:

1)       Dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona,

2)       pedagog,

3)       psycholog,

4)       wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,

5)       pracownik socjalny,

6)       przedstawiciel Organizatora Pieczy Zastępczej,

7)       w zebraniu Zespołu mogą uczestniczyć osoby bliskie omawianego dziecka, a także przedstawiciele sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, ośrodka adopcyjnego oraz organizacji społecznych zajmującymi się problematyką rodziny i dziecka, a w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka..

 1. Do zadań Zespołu należy:

1)       analiza karty pobytu dziecka,

2)       okresowa ocena sytuacji dziecka,

3)       ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka,

4)       analiza stosowanych metod z dzieckiem i rodziną,

5)       modyfikowanie planu pomocy dziecku,

6)       ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,

7)       informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,

8)       ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona kieruje pracą Zespołu
  i przewodniczy posiedzeniu.
 2. Posiedzenie Zespołu odbywa się, w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, nie rzadziej niż co pół roku oraz każdorazowo, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki w celu dokonania oceny jego sytuacji, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 3. Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

 

§ 26

Do zakresu działania Działu Finansowo–Księgowego należy w szczególności:

1)       realizacja zadań zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości,
2)       realizacja planu finansowego Domu,
3)       prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)       prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)       bieżąca rejestracja operacji gospodarczych,
6)       prowadzenie księgowości Domu,
7)       rozliczanie operacji gospodarczych. 

§ 27

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Obsługowego należy w szczególności:

1)       organizacja i realizacja obsługi administracyjno-gospodarczej placówki,

2)       ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia placówki w sprzęt biurowy, kancelaryjny, druki itp.,

3)       prowadzenie magazynu materiałów biurowych i drukowych,

4)       załatwianie spraw dotyczących napraw sprzętu biurowego oraz pozostałego wyposażenia placówki, w szczególności urządzeń i sprzętu przeznaczonego do użytku wychowanków,

5)       zaopatrywanie placówki w środki higieny osobistej, odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, leki, podręczniki i przybory szkolne, przeznaczonych dla wychowanków Domu,

6)       zaopatrywanie placówki w urządzenia, sprzęt, meble niezbędne do prowadzenia regulaminowej działalności przez placówkę,

7)       zaopatrywanie kuchni w produkty żywnościowe w asortymencie i ilości  zapewniającej odpowiednie wyżywienie wychowanków,

8)       przygotowanie posiłków zgodnie ze wskazaną w obowiązujących przepisach dzienną ilością posiłków i ich zawartością odżywczą,

9)       prowadzenie i utrzymanie jadalni dla wychowanków placówki,

10)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych placówki oraz ewidencji przedmiotów mało wartościowych, a także dokonywanie ocechowania nowo zakupionych rzeczy
i wpisywanie do księgi inwentarzowej,

11)   dokonywanie komisyjnego spisu rzeczy zniszczonych oraz sporządzania protokołów przerobu i oddawanie do działu finansowo-księgowego,

12)   sporządzanie sprawozdań o zasobach mieszkaniowych należących do placówki oraz sprawozdań z przeprowadzonych remontów i modernizacji obiektu.

13)   prowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz składanie sprawozdania rocznego do Urzędu Zamówień Publicznych,

14)   dokonywanie zakupu sprzętu i urządzeń dla placówki po uzgodnieniu z Dyrektorem,

15)   opisywanie pod względem merytorycznym rachunków za zakupy dokonane
na potrzeby placówki,

16)   prawidłowe zorganizowanie utrzymania porządku, czystości i estetyki pomieszczeń placówki oraz ich zabezpieczenie przed z zniszczeniem i kradzieżą mienia,
z uwzględnieniem wymogów bhp i p. poż.,

17)   prowadzenie spraw osobowych i szkolenia zawodowego pracowników Domu,

18)   prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,

19)   kontrolowanie dyscypliny pracy pracowników Domu,

20)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych takich jak: regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, nagród, dodatków motywacyjnych, funduszu świadczeń socjalnych oraz uzgadnianie ich z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
i przekładanie do akceptacji Dyrektora placówki,

21)   kontrolowanie i rozliczanie absencji czasu pracy pracowników zatrudnionych
w Domu,

22)   prowadzenie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych pracowników Domu,

23)   prowadzenie sekretariatu Domu,

24)   prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora,

25)   rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Domu,

26)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

27)   rozdział do właściwych działów organizacyjnych korespondencji dekretowanej przez Dyrektora Domu,

28)   obsługa spotkań organizowanych przez Dyrektora Domu.

§ 28

Dyrektor Domu uwzględniając potrzeby placówki może zatrudniać innych, nie wymienionych  w regulaminie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Kontrola zarządcza, w tym zarządzanie ryzykiem

 

§ 29 

Do zadań Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom należy w szczególności zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym organizacji procesu zarządzania ryzykiem spójnego z polityką zarządzania ryzykiem w m. st. Warszawie ustanowiona przez Prezydenta Miasta oraz zapewnienie właściwego przepływu wymaganych informacji.

§ 30

Zastępca Dyrektora ściśle współpracuje z Dyrektorem oraz koordynatorami form opieki oraz głównym księgowym placówki w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej  kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego zarządzania ryzykiem identyfikowalnym przy realizacji nałożonych celów i zadań oraz zapewnienia sprawnego i wiarygodnego przepływu informacji w nadzorowanym obszarze.

§ 31

Główny księgowy ściśle współpracuje z Dyrektorem, zastępcą Dyrektora oraz koordynatorami form opieki oraz innymi pracownikami w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego zarządzania ryzykiem w obszarze operacji finansowych i gospodarczych oraz pomiaru ryzyka zidentyfikowanego przy wykonywaniu postawionych celów zadań oraz zapewnienia sprawnego i wiarygodnego przepływu informacji w nadzorowanym obszarze.

§ 32

Koordynatorzy form opieki realizują cele i zadania podległej formy organizacyjnej z zachowaniem standardów kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ryzyka oraz dbałości o zapewnienie wiarygodnego przepływu informacji o zagrożeniach w realizacji celów i zadań.

ROZDZIAŁ IV

Wychowankowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 33

 1. Wychowankowie w placówce przebywają w grupach wychowawczych.
 2. Wychowankowie, w grupach mieszkaniowych będących formą organizacyjną placówki, mogą tworzyć grupę usamodzielnienia stanowiącą formę organizacyjną placówki przeznaczoną dla dzieci starszych, oraz dla dzieci młodszych jako formy o charakterze rodzinnym, której zasady funkcjonowania określa odrębny, wewnętrzny regulamin.
 3. W placówce działa specjalistyczna grupa stanowiąca formę organizacyjną placówki przeznaczoną dla wychowanków dotkniętych przemocą w rodzinie, której zasady funkcjonowania określa odrębny, wewnętrzny regulamin.
 4. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce jest odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 34

 1. Dzieci przebywające w placówce mogą tworzyć samorząd.
 2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w tej placówce.
 3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w placówce.
 4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

 

§ 35 

 1. Wychowankowie mają prawo do:

1)       poszanowania godności, szacunku i podmiotowego traktowania,

2)       swobody myśli, sumienia, światopoglądu, wyznania, religii, w tym do jej praktykowania,

3)       poznania swoich praw, opieki i ochrony prawnej, znajomości celów i sposobów udzielania opieki,

4)       ochrony więzi rodzinnych,

5)       ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

6)       nauki i pomocy w nauce,

7)       ochrony zdrowia,

8)       swobodnej wypowiedzi w  poszukiwaniu i przekazywaniu informacji,

9)       poszanowania prywatności i tajemnicy korespondencji oraz poszanowania godności w sprawach koleżeńskich i przyjaźni,

10)   zgłaszania uwag, skarg i odwołań na nie przestrzeganie swoich praw do:

a)      Samorządu,
b)      Dyrektora placówki,
c)      Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
d)     Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
e)      Rzecznika Praw Dziecka,
f)Komitetu Ochrony Praw Dziecka,

oraz uzyskania odpowiedzi w sprawie.

 1. Podstawowe obowiązki wychowanków:

1)       uznawanie godności i podmiotowości innych osób, koleżeństwo,
2)       uczestnictwo w zajęciach, rzetelna praca, nauka,
3)       dbałość o wspólne dobro, ład i porządek,
4)       zachowanie zgodne z normami społecznymi,
5)       poszanowanie cudzej własności,
6)       przestrzeganie regulaminu placówki, a w szczególności:

a)      podporządkowywanie się poleceniom wychowawców,
b)      przestrzeganie porządku dnia,
c)      wracanie na czas z urlopów,  wyjść,
d)     nie opuszczanie terenu placówki bez zgody wychowawców.
e)      przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających, używania przemocy fizycznej i psychicznej.

 1. Wychowankom przysługuje prawo do otrzymania nagrody.
 2. Wychowankowie mogą otrzymać nagrody za:

1)       dobre sprawowanie i wyniki w nauce,
2)       pomoc koleżeńską ,
3)       inicjatywę w organizowaniu i aktywny udział w imprezach artystycznych, sportowych i innych na terenie Domu,
4)       dbałość o estetykę Domu,
5)       dbałość o własny wygląd, przybory szkolne, powierzony sprzęt,
6)       prace społeczno użyteczne,
7)       punktualność, obowiązkowość,
8)       wzorowe wywiązywanie się z obowiązków i funkcji w placówce i w szkole,
9)       kulturę osobistą w stosunku do kolegów i dorosłych,
10)   przestrzeganie zasad Regulaminu Domu.

 1. Stosuje się następujące rodzaje nagród:

1)       pochwała wychowawcy,
2)       pochwała Dyrektora w obecności całej społeczności Domu,
3)       list pochwalny Dyrektora do rodziców, sądu, opiekunów,
4)       dyplom uznania.

 1. Do przywilejów będących formą nagrody należą:

1)       nagrody rzeczowe,
2)       nagrody pieniężne,
3)       umożliwienie dodatkowego korzystania z rozrywek i imprez w Domu i poza nim.

 1. Wychowanek za nieprzestrzeganie przepisów regulaminu ponosi konsekwencje.
  1. Rodzaje ponoszonych konsekwencji określają odrębne, wewnętrzne regulaminy placówki opracowane przy udziale przedstawiciela samorządu wychowanków.

  

ROZDZIAŁ V

Dokumentacja

§ 36

 1. Placówka prowadzi dokumentację wy
  chowanków:

1)       księgi ewidencji wychowanków,
2)       księga meldunkowa,
3)       protokoły zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
4)       zeszyt odwiedzin,
5)       akta osobowe wychowanków:

a)      plan pomocy dziecku,
b)      diagnoza psychofizyczna,
c)      kartę pobytu dziecka, która uzupełniana jest co miesiąc,
d)     kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
e)      arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych.
f) przebiegu nauczania,
g)      diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,
h)      dokumentację zdrowotną wychowanków,
i) dokumentację ubezpieczeniowo – zdrowotną.

 1. Placówka prowadzi również dokumentację określoną właściwymi przepisami, nie związaną z pracą opiekuńczo-wychowawczą.

 

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa 

§ 37

 1. Dom jako jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 

ROZDZIAŁ VII

Uwagi i postanowienia końcowe

§ 38

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Zmiany w regulaminie są dokonywane przez Dyrektora Domu na wniosek organu prowadzącego, Dyrektora WCPR  lub Wojewody Mazowieckiego.

 

§ 39

 1. Obowiązkiem Dyrektora jest zapoznanie pracowników i wychowanków z regulaminem.
 2. Pracownicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
 3. Pracownicy i wychowankowie są zobowiązani do stosowania regulaminu.

 

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.

§ 41

 1. Interesanci przyjmowani są przez Dyrektora Domu lub jego Zastępcę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Skargi i wnioski z Kodeksu Postępowania Administracyjnego można składać u Dyrektora Domu w każdy poniedziałek od 15.00 – 16.00.
 3. Schemat organizacyjny Domu przedstawia poniższy wykres:

 

*obsługa

 • Kierowca,
 • Dozorcy,
 • Kucharka,
 • Pomoc kuchenna,
 • Praczka,
 • Woźne.

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm