Programy realizowane

Cele i zadania realizowane w zakresie naszej działalności

 1. zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania,
 2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych,
 3. stworzenie możliwości wzrastania w mniejszej społeczności i rodzinnych klimatach poprzez organizację grup mieszkaniowych,
 4. podjęcie działań w celu stworzenia warunków powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia stałego, zastępczego środowiska rodzinnego,
 5. udzielenie wsparcia, specjalistycznej pomocy, opieki i wychowania dzieciom ofiarom przemocy,
 6. przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez realizację programu Kameralnej Grupy Usamodzielnienia,
 7. wszechstronny rozwój wychowanków o ogólnoludzkie wartości i normy moralne,
 8. zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 9. zapewnienie wychowankom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 10. praca z rodziną dziecka mająca na celu podtrzymanie więzi miedzy rodzicami a dzieckiem,
 11. zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego.

 

WSPIERAJĄ NAS FINANSOWO

Towarzystwo Nasz Dom

Związek pomocy dla Domu Dziecka - Hanower

Lessing Gimnazjum z Manheim


© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm