Statut

STATUT  FUNDACJI

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

1. „Fundacja Lustro Marzeń” zwana dalej Fundacją , została ustanowiona aktem notarialnym 
z dnia 30 maja 2011 roku Repertorium A Nr 2492/2011 sporządzonym przez notariusza Grażynę Beatę Sochę, Kancelaria w Warszawie, przy ul. Kleczewskiej 49, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( Dz. U. Nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami ) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz.873) oraz zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( ustawa o działalności pożytku publicznego Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz.873 ).

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań określonych w ustawie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności wychowanków Domu Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej w Warszawie.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

Siedzibą Fundacji  jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu za zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 7

Celem Fundacji jest tworzenie równych warunków szans rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego, jak również prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz wychowanków Domu Dziecka nr 1  NASZ DOM im. Maryny Falskiej w Warszawie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. świadczenie bezpośredniej  i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, zdrowotnej i organizacyjnej na rzecz wychowanków i byłych wychowanków Domu Dziecka Nr 1 NASZ DOM  im. Maryny Falskiej w Warszawie,

2. organizowanie dofinansowania  oraz wspieranie wyjazdów  dzieci i młodzieży na kolonie i obozy ,

3. podnoszenie poziomu edukacyjnego wychowanków

4. możliwość dofinansowania szkoleń dla pracowników Domu Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej w Warszawie, które bezpośrednio wpłyną na poprawę rozwoju społecznego, edukacyjnego                i kulturalnego wychowanków oraz poprawę funkcjonowania placówki.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki  finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także środki finansowe nabyte przez Fundację.

§ 10

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a) darowizny, spadki, zapisy ,subwencje 
b) odsetki bankowe
c) dochody ze zbiórek publicznych

2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunku i lokacie bankowej.

3. Fundacja może tworzyć fundusze , w tym fundusze celowe.

4. Z dochodów określonych w  § 10 pkt. 1a Fundacja może tworzyć fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu.

5. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje  Rada Fundacji. 

§ 11

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12 

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 13

Organami  Fundacji są :

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

§ 14 

1. Rada Fundacji liczy od 1 do 5 członków. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
2. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 6-9 poniżej.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata, członkowie Rady mogą być powoływani więcej niż na jedną kadencję.

4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady.
5.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a)śmierci,
b)złożenia rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 i 7.
6. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 pkt a-c okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.
7. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zwierać uzasadnienie.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.

9. Fundacja podejmuje uchwały w tym zakresie co najmniej 2/3 głosów.

10. Skład kolejnej Rady Fundacji, po upływie kadencji  1, wybiera Rada Fundacji.

§ 15 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 16 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego  Rady.  Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady i pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i Radą Fundacji.

§ 17 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
1. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
2. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
3. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów,
4. decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów,
5. określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
6. dokonywanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora ,
7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
8. wybór biegłego rewidenta,
9.podejmowanie decyzji w sprawie  połączenia z inną Fundacją.
10. zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
11. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 18 

1. Zarząd liczy od 1 do 5 członków, w tym Prezesa.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, na 3-letnią kadencję. Członek Zarządu może pełnić funkcję więcej niż 1 kadencję.
3. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) utraty zaufania Rady Fundacji.
5. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 19

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do wszelkich oświadczeń Fundacji niezbędne jest oświadczenie woli w imieniu Fundacji, składa je Prezes samodzielnie lub 2 członków Zarządu łącznie.

§ 20

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Decyzje w sprawie:

Zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji podejmuje Rada Fundacji. 


§ 22

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Zarząd, bądź inne osoby wyznaczone przez  Radę Fundacji.


2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do celów Fundacji.

 

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm