Dom Dziecka nr 1 ,,Nasz Dom” im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 00-001 Warszawa Tel./fax 022-834-26-24, 022-834-31-38

INFORMACJA

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LV/1376/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO .WARSZAWY z dnia 21 września 2017r. - z dniem 1 lipca 2018 r została utworzona .
samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6.

Zespół zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną .następującym jednostkom organizacyjnym m. st. Warszawy: .
.
1. Dom Dziecka Nr 1 im. M. Falskiej ,,Nasz Dom” Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, .
2. Dom Dziecka Nr 2 im. dr. J. Korczaka, ul. Jaktorowska 6 w Warszawie, .
3. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,KOŁO’’, ul. Barcicka 2 w Warszawie, .
4. Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5 w Warszawie. .

Korespondencje proszę kierować na adres:
.
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2.
ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa.